Fundacja realizuje cele poprzez:
– działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, imprez promocyjnych i okolicznościowych, warsztatów, konkursów, wykładów, prelekcji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w zakresie działalności statutowej;
– kształcenie umożliwiające uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
– promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową;
– opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia;
– uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
– organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, publicystycznej, internetowej, wydawniczej, badawczej, promocyjnej;
– organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i programów promujących aktywny tryb życia;
– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
– działania w zakresie edukacji ekologicznej;
– podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– podejmowanie działań na rzecz integracji różnych środowisk społecznych;
– propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu;
– udzielanie pomocy materialnej, w tym ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
– wspieranie i inicjowanie wolontariatu;
– angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
– pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych;
– współpracę z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
– wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.