O fundacji

Kim jesteśmy ?
Co robimy ?

Fundacja Dynamika została powołana w grudniu 2015r. z inicjatywy osób, które połączyły swoje pasje z doświadczeniem w celu podejmowania działań na rzecz innych. „Dynamika” to synonim energii, aktywności i efektywności. Swoją energię, w pomysłowy sposób, przekładamy na aktywność prospołeczną, która w efektywny sposób zostanie wykorzystana przez osoby, do których jest skierowana. Zakres tematyczny dziedzin, w ramach których realizujemy nasze cele jest bardzo szeroki, ale każdy z nich jest niezmiernie ważny w życiu społecznym. Chcemy również inspirować i motywować do działania innych, którzy mają chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 • działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, imprez promocyjnych i okolicznościowych, warsztatów, konkursów, wykładów, prelekcji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w zakresie działalności statutowej;
 • kształcenie umożliwiające uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową;
 • opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia;
 • uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, publicystycznej, internetowej, wydawniczej, badawczej, promocyjnej;
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i programów promujących aktywny tryb życia;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
 • działania w zakresie edukacji ekologicznej;
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji różnych środowisk społecznych;
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu;
 • udzielanie pomocy materialnej, w tym ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
 • wspieranie i inicjowanie wolontariatu;
 • angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych;
 • współpracę z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
 • wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zarząd

Piotr Bigiel – Prezes Zarządu

Maria Piorun– Członek Zarządu