Statut Fundacji Dynamika

STATUT FUNDACJI DYNAMIKA
z dnia 19 listopada 2015 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Fundacja Dynamika (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią Bożenę Bigiel zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jagodę Janicką w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego nr 74, dniu 18 listopada 2015 r.
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, prowadzić współpracę z innymi podmiotami, także przystępować do spółek i organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

CELE STATUTOWE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§ 7
Fundacja realizuje cele poprzez:
1) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, imprez promocyjnych i okolicznościowych, warsztatów, konkursów, wykładów, prelekcji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w zakresie działalności statutowej;
3) kształcenie umożliwiające uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
4) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową;
5) opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia;
6) uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
7) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, publicystycznej, internetowej, wydawniczej, badawczej, promocyjnej;
8) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i programów promujących aktywny tryb życia;
9) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
10) działania w zakresie edukacji ekologicznej;
11) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
12) podejmowanie działań na rzecz integracji różnych środowisk społecznych;
13) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu;
14) udzielanie pomocy materialnej, w tym ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
15) wspieranie i inicjowanie wolontariatu;
16) angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
17) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych;
18) współpracę z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
19) wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczeń Fundatora;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek bankowych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 11
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI – ZARZĄD
§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany także „Zarządem”.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób, w tym Prezesa.
2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Po upływie kadencji skład nowego Zarządu wybiera dotychczasowy Zarząd.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora Fundacji lub w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.
6. Funkcja członka Zarządu ustaje wskutek:
1) upływu kadencji członka Zarządu;
2) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce fundatora;
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4) śmierci członka Zarządu.
7. Fundator powołuje nowy skład zarządu w przypadku gdy wszyscy jego członkowie lub jedyny członek zarządu zostaną odwołani lub złożą rezygnację.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
9. Decyzję o wynagrodzeniach dla członków Zarządu podejmuje Zarząd.
10. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) uchwalanie regulaminów;
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
3) zarządzanie majątkiem Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach objętych przedmiotem działalności fundacji
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji i wszelkich pomocy finansowych i materialnych;
7) dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
7. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy do roku.
8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

§ 15
Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 16
Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać zespoły doradcze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, zrealizowanie celów dla jakich została utworzona bądź innych przyczyn uniemożliwiających jej funkcjonowanie.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
§ 19
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 • działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, imprez promocyjnych i okolicznościowych, warsztatów, konkursów, wykładów, prelekcji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w zakresie działalności statutowej;
 • kształcenie umożliwiające uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową;
 • opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia;
 • uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, publicystycznej, internetowej, wydawniczej, badawczej, promocyjnej;
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i programów promujących aktywny tryb życia;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
 • działania w zakresie edukacji ekologicznej;
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji różnych środowisk społecznych;
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu;
 • udzielanie pomocy materialnej, w tym ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
 • wspieranie i inicjowanie wolontariatu;
 • angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych;
 • współpracę z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
 • wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zarząd

Piotr Bigiel – Prezes Zarządu

Maria Piorun– Członek Zarządu